En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web propietat de TOPERAL S.L .. la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

El lloc web www.toldostoperal.es ha estat creat i és titularitat de:

Toperal S.L.

NIF: B58057530

Carrer de Calàbria, 278,

08029 Barcelona

Telèfon: +34 93 439 23 99

E-mail: info@toperal.es

D’ara endavant L’EMPRESA.

La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la web per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE.-la present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per L’EMPRESA als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició de seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de L’EMPRESA, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre L’EMPRESA i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB.-La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant de L’EMPRESA, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’EMPRESA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre L’EMPRESA i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

L’EMPRESA ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, L’EMPRESA es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.-L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen a L’EMPRESA.

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de LA EMPRESA o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a L’EMPRESA, oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització

expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILIDAD.-L’activitat de L’EMPRESA es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’Usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud sent obligació seva el introduir dades exactes i verídiques, no responent L’EMPRESA, en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat de les mateixes.

L’EMPRESA no es responsabilitza del mal ús que vostè. Pugui fer d’aquest lloc web.

L’EMPRESA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de L’EMPRESA, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de L’EMPRESA, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que l’EMPRESA hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, L’EMPRESA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. L’EMPRESA té dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta, L’EMPRESA, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts , ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.

Igualment, L’EMPRESA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, L’EMPRESA podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, L’EMPRESA podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓN.- L’EMPRESA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, L’EMPRESA es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.- Les condicions d’accés i utilització de la web es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el que disposa en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals